Despre noi

    Universitatea Pedagogică de stat ”Ion Creangă” din mun.Chișinău a fost formată conform Hotărârii Guvernului R.S.S. Moldovenești din 16 august 1940, cu denumirea iniţială Institutul Pedagogic Moldovenesc de Stat, care în 1955 a fost redenumit Institutul Pedagogic de Stat „Ion Creangă” din Chișinău. În anul 1992, în baza Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 330 din 21 mai „Cu privire la reorganizarea sistemului învăţământului universitar”, Institutul este reorganizat în Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău.
    În anul formării, Institutul întrunea cinci facultăţi: Istorie și Filologie, Fizică, Matematică, Biologie, Geografie. În iulie 1941 Institutul a fost evacuat în orasul Cikalov, iar în anul 1944 a revenit în Republică, cu un contingent de 160 studenti și 20 de profesori. Procesul de studii a început la 1 decembrie 1944, cu 458 de studenţi.
    Corpul profesoral al Institutului era constituit din cadre experimentate, savanţi sosiți din centrele universitare din Iași, Moscova, București, Roma, Kiev, Varsovia, Leningrad etc.
    În corespundere cu ordinul Ministerului Învăţământului din 20 iulie 1946, pe lângă Institut a fost formată aspirantura, care pregătea specialiști în domeniul filologiei, istoriei, matematicii, fizicii, botanicii etc. În anul 1948 în Institut a început pregătirea specialiștilor la limbile engleză și franceză.
    În legatură cu necesitatea pregătirii pedagogilor de cultura fizică, în anul 1949 a fost deschisă Facultatea de Cultură Fizică.
    Cu toate greutăţile primei perioade postbelice de restabilire a economiei naţionale, deja în anul de studii 1950 – 1951 la cele șapte facultăţi – Filologie, Istorie, Fizică și Matematică, Biologie, Geografie, Limbi Moderne și Cultură Fizică – își făceau studiile 2368 de studenţi și activau 99 de profesori, inclusiv 24 cu titlu științific.
    În urma reorganizărilor în învăţământul superior, la mijlocul anilor `50, Facultatea de Limbi Străine a fost transferată la Institutul Pedagogic din Bălţi, iar cea de Stiinţe ale Naturii și Geografiei – la Institutul Pedagogic din Tiraspol.
    În anul 1960 Institutul este desfiinţat și unit cu Universitatea de Stat. În rezultatul acestei măsuri, baza materială a Institutului, cu cele trei facultăţi – Istorie, Filologie, Fizică și Matematică, Cultură Fizică – a fost transmisă Universităţii de Stat, iar secţia claselor primare – Institutului Pedagogic de Stat din Bălţi.
    În legătură cu creșterea necesităţii de cadre de pedagogi cu studii superioare, Sovietul Ministrilor al R.S.S.M., la 9 mai 1967, a adoptat Hotărârea despre restabilirea Institutului, în componenţa a trei facultăţi: Fizică și Matematică, Filologie, Cultură Fizică.
    În anul 1970 a fost deschisă specialitatea Defectologie, în baza căreia, în 1973, a fost formată Facultatea de Defectologie, care în prezent activează cu denumirea Facultatea de Psihologie și Psihopedagogie Specială.
    Tot la începutul anilor `70 începe pregătirea la specialitatea Istorie și Pedagogie, pe baza căreia s-a format și în prezent activează Facultatea de Istorie si Etnopedagogie.
    În anul 1975, pe lângă Institut a fost deschisă Facultatea de Perfecţionare a Conducătorilor din Sistemul Învăţământului Preuniversitar, care activează și în prezent.
    La începutul anilor `80, Facultatea de Fizică și Matematică a fost reprofilată în actuala Facultate de Arte Plastice si Design.
    La 1 septembrie 1985 își începe activitatea Facultatea de Pedagogie, pentru pregătirea pedagogilor la clasele primare și a educatorilor pentru instituţiile prescolare.
    În anul 1993 a reînceput pregătirea profesorilor la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, care în prezent are peste 1000 de studenţi la limbile engleză, germană, franceză, italiană.
    Astăzi, Universitatea Pedagogica de Stat „Ion Creangă” întrunește opt facultăţi.
    Pe parcursul ultimilor zece ani de activitate, Universitatea și-a lărgit considerabil profilul de pregătire a profesorilor școlari, a fost reînnoit nomenclatorul specialităţilor și au fost revăzute planurile de învăţământ. Facultăţile Universităţii pregătesc cadre didactice la peste 40 de specialităţi.
    Universitatea dispune de cadre didactice și știinţifice de o înaltă calificare.
    Actualmente, la cele 25 de catedre ale Universităţii, activează 17 profesori universitari, 14 doctori habilitaţi, 124 de doctori în știinte, 104 conferenţiari universitari.
    La facultăţile Universităţii își fac studiile aproximativ 4000 de studenţi.
    Universitatea a pregătit mai mult de 32 mii de cadre didactice cu studii superioare. Peste 100 de absolvenţi ai universităţii au fost mentionaţi cu titlul de „Învăţător emerit al Republicii”.
    Aportul U.P.S. „Ion Creangă” e inestimabil nu numai în ceea ce priveste pregătirea profesorilor de diferite specialităţi; absolvenţii universităţii sânt oameni de stiinţă și cultura, politicieni, scriitori, savanţi cu renume mondial, personalităţi marcante. Mândria Universităţii sânt: academicienii Boris Melnic, Boris Mateenco, Petru Soltan, Haralambie Corbu; scriitorii Grigore Vieru, Spiridon Vangheli, Vasile Vasilache, Victor Teleuca, Gheorghe Voda, Andrei Strimbeanu, Ion Hadârcă ș.a.
    Paralel cu activitatea de instruire, Universitatea desfășoară și o vastă activitate stiinţifică. Pe parcursul ultimilor ani de studii au fost stabilite relaţii de colaborare stiinţifică cu un șir de centre universitare de peste hotare: cu universităţile din București, Iași, Cluj-Napoca, Constanţa, Galaţi, Dusseldorf (Germania), Montana (SUA), Velico-Tirnova (Sofia), Ankara și cu alte universităţi din Anglia, Olanda, Rusia etc.
    Relaţiile cu universităţile nominalizate permit să realizăm schimbul permanent de studenţi, perfecţionarea cadrelor didactice, pregătirea și editarea în comun a lucrărilor știintifice și documentarea reciprocă în arhive și biblioteci.
    Este semnificativ faptul că Universitatea s-a transformat într-un centru de pregătire a cadrelor știintifico-didactice universitare prin organizarea studiilor postuniversitare, odată cu redeschiderea în anul 1993 a Secţiei doctorat a Universitătii. În prezent, își fac studii la masterat 152 de persoane și la doctorat 110 specialiști, în istorie, pedagogie, psihologie, filologie, metodici particulare.
    În universitate activează cluburile studenţești Tânărul Etnograf, Iuventus, Asociaţia Studenţilor Psihologi din Moldova și Asociaţia Tinerilor Istorici. În ultimii ani Universitatea desfașoară o vastă activitate de implementare a Procesului de la Bologna. În perioada 2003 – 2006, în Universitate a fost implementat Sistemul European de Credite Transferabile, ceea ce va facilita mobilitatea studenţilor și a profesorilor și posibilitatea de a participa mai activ în diferite proiecte și programe academice europene și internaţionale. Tot în acest context, începând cu anul 2005 de studii, au fost elaborate și aprobate noile planuri de studii.
    Universitatea dispune de șase blocuri de studii și de șapte cămine pentru studenţi, de bibliotecă, cu șase săli de lectură, de săli de calculatoare conectate la Internet, și de o tipografie.
    Universitatea a fost acreditată prin Hotarirea Guvernului Republicii Moldova nr. 559 din 7 mai 2002, Certificat de acreditare nr. 009.
    În baza hotărârii Colegiului Ministerului Educaţiei și Tineretului nr. 4.2.1. din 29.08.2008 universitatea a fost acreditată repetat. Certificat de acreditare, seria AU nr. 000132.